Aşık Sümmani şiirleriAşık Sümmani şiirleri

1 Çağırır-Son Koşmalarından şiiri 741 kez okundu0

Aldanma cananım fani dünyaya,
Toprak yavaş yavaş gel gel çağırır,
Kime bildireyim müşkül halimi,
Yahu gece gündüz durmaz çağırır.

Ezeli ervahda bahtımız kara,
Felek tekme vurup çün attı yere,
Çok aradım yoktur derdime çare,
Canım Allah Allah iyilik çağırır.

Sabah namazının tatlıdır farzı,
Mezin nida eder uyandır nası(Nas =Halk)
Pencereden gelir ezanın sesi,
Kiramen katibin yetiş çağırır.

Bu benim sözümde var mıdır leke,
İbtida dersimi aldım hareke,
İnna fetahnaleke hem tebareke,
Yasin baş kaldırmış gidek çağırır

Bir imdat göndere yaradan tanrı,
Gidemez Sümmâni kırıldı zarı,
Mevlam nasip ede imanı bari
Can kafesten uçup gidek çağırır.

Aşık Sümmani

2 Söyle Bad-ı Saba şiiri 893 kez okundu0

Bâd-ı sabâ sana bir ifâdem var,
Götür bu nâmemi dildâre söyle,
Dahi sabretmeye kalmadı mecâl,
Götür de yüz be yüz izhâre söyle.

Bâd-ı sabâ yürü yâr vatanına
Yüz sürüp hâkine düş dâmenine
Reddeylemek düşmez onun şânına
Eylesin derdime bir çâre söyle

Bilir bâd-ı sabâ gam vatanlıyam
Gönlü gözü me” lûl kârubanlıyam
Ciğeri hûn olmuş çeşm-i kanlıyam
Elverir hasretlik var yare söyle

Arzum var râhında hasret öldürme
Derdim artır ağlat beni güldürme
Bu sır şukkasıdır yâda bildirme
Fârş etme bir yerde öz yâre söyle

Ebubekir Sıddık Ömer” e danış
Osmân-ı Zinnureyn Haydar” a danış
Verirseler ruhsat Muhtâr” a danış
Mürüvvet-kânıdır hünkâre söyle

Şirindir kadimdir mahbûb-ı dildâr
Kapında yâveri Hazreti Muhtâr
Damadı şehriyâr ey nûr-ı Haydâr
Al bâd-ı sabâdan var yâre söyle

Sefâhat bir deryâ nedir işaret
Herkes bir cürmüne âh eder elbet
Bizden sehv-i hata ondan mağfiret
Âh eder Sümmânî Gaffâre söyle

Aşık Sümmani

3 Beni Beni şiiri 825 kez okundu0

Evvel meyli muhabbeti ben idim
Şimdi yad eylemiş yar beni beni
Ejderha misali açmış ağzını
Korkarım yutacak yer beni beni

Bir nasihat edem azdan azlıca
Çok masraf edip düşmeyin borca
Malımdan beş kuruş üstüme harca
Zemzemle kefene sar beni beni

Sümmani’yi sardı aşk ızdırabı
Geldi vücut ikliminin harabı
Avuçlayıp yerden haki türabı
Savurun başıma vay beni beni…

Aşık Sümmani

4 Korkarım şiiri 603 kez okundu0

Gezdim bu alemde serbest yürüdüm,
Bir gün bu can bir ten olur korkarım
Encemi seslerler hesap başına
İşim gücüm şivan olur korkarım.

Ben mahir değilim ilm-i imla da
Kün emriyle alem geldi abada,
Gezdim boş boşuna ışık dünyada
Bir gün kabrim zindan olur korkarım.

Kavruldum alemde bir Mah-ı Tab’a
Vücudum şehrini koydum hitaba
Mahdumum vekili Sümmani Baba
Bu ad bana bühtan olur korkarım.

Aşık Sümmani

5 Sonra şiiri 524 kez okundu0

Dertsiz iken dert ehlinden dert aldım,
Bu aşkın bahrine daldıktan sonra,
On birimde ben ustamdan vird aldım,
Serimi sevdâya saldıktan sonra.

Sevdâ bana ne pazarı gösterdi,
Mirâtından yâr u gârı gösterdi,
Leb-i sükkâr bir nigârı gösterdi,
Fikrim taştan taşa çaldıktan sonra.

Nigârın yanında mest olur gönül,
Yâ nerde hallolur ahvâl-i müşkül,
Bana derler şimdi sen oldun bülbül,
Sararıp goncalar solduktan sonra.

Gül dalında yattım yurdu artırdım,
Gül soldukça gece derdi artırdım,
Devrân devroldukça virdi artırdım,
Sabâdan bir haber aldıktan sonra.

Hayatımda nedir sabânın bendi,
Sabâdır o hûbun yoktur mânendi, (manend=benzer)
Yâ gelir nâmesi yâ yârin kendi,
Bize nöbet müddet dolduktan sonra.

Fehmeyle Sümmânî göre mi yâri,
Hayatında gizli sırrı esrârı,
Davetsiz ne yapsın kul ihtiyârı,
Edilmez kul kabul öldükten sonra.

Aşık Sümmani

6 Sabahtan şiiri 481 kez okundu0

Sabah seherinde dursam niyâza.
Bülbüller kumrular başlar avaza,
Bir yiğit sıdk ile dursa namaza,
Cennet libâsları giyer sabahtan.

Cennetin bâğında al güller biter,
Güllerin dalında bülbüller öter,
Şol gâni Mevlâmız âleme yeter,
Herkese bir kısmet verir sabahtan.

Küçükken okudum elifi bayı,
Ala bilmiş idim gani mevlayı.
Geceye halk etti yıldızı ayı,
Onlar aşar güneş doğar sabahtan.

Sümmânî’yem cânım tenden üzülür,
Ak alnıma kara yazı yazılır,
Kefenim biçilir kabrim kazılır,
Dostlar ağlar düşmân güler sabahtan.

Aşık Sümmani

7 Kendine şiiri 453 kez okundu0

Bana himmeti lâ olan ârifin
Menfâat madeni zârı kendine
Asılından pay vermeyen canlının
Ehl-i hüner etmiş ârı kendine

Bir güzel bâğ gördüm hoştur çiçeği
Bahçıvan bilmez mi burcu göğçeği
Bâğın bâr vermektir asıl gerçeği
Zahmeti ben için bârı kendine

Gül odur ki çar etrafı hârlana
Şeydâsı başında geze zârlana
Tüccâr odur gulâmları kârlana
Ne benzer o erin kârı kendine

Gül dalında bülbüllüğü zağ olsa
Bülbül mü demeli şeydâ yoğ olsa
Her ne kadar kebir cesim dağ olsa
Verir tipi boran karı kendine

Sümmânî ne demden verdin rivâyet
Bilene ibrettir bilene sıhhat
İster güzel olsun isterse hoyrat
Herkesin sevdiği yâri kendine

Aşık Sümmani

8 Rızali-vefat Eden Oğluna Yazığı Şiir şiiri 693 kez okundu0

Gönül halkasına rahm-ı mâdere
Uzattı elini taktı Rızali
Zemin simâsına basınca kadem
Baktıkça gül gibi koktu Rızali

Sürûr vadeleşti kerubân gibi
Derde siper idi mihribân gibi
Eski derdim şehr-i Bedahşân gibi
Vücût iklimini yaktı Rızali

Var idi arzusu ahvâl dehrinde
Gâh yelken açardı esrâr bahrinde
Tîğ-i müjgânını sinem şehrinde
Okladı ok gibi çaktı Rızali

Edâlı envârdan gülistân bâğdan
Terk-i vatan etti bülbülden zâğdan
Sevdiğim maşûktan nusret-i cândan
Neye haris olup bıktı Rızali

Ne hekimem fehm edeyim özünü
Ecel maksûduna dikti gözünü
Gûş yatırdım anlamadım sözünü
Bir kısa yüzüme baktı Rızali

Yâr yârimi yâra layık eyledi
Der Sümmânî devrân netti neyledi
Durma baba ağlasana söyledi
Âhır demdir elden çıktı Rızali

Aşık Sümmani

9 Uyumaz şiiri 465 kez okundu0

Yâ İlâhi cân içinde ehl-i cânân uyumaz
Kudretinden var eylemiş arş-ı rahmân uyumaz

Keşfeden keşf-i ârifler Hüdâ” nın cemâlini
Hüdâ” nın beytine varıp giden kervân uyumaz

Bizi yoktan var eyledi o gâni Sübhânımız
Öyle bir asır olacak ben-i insan uyumaz

İki kerpiçten yarattı Hak bâki cinânını
Cinân içre neden Mevlâm hûri gılmân uyumaz

Ne vakit ki cem edecek âlâ din İslâmını
O makâmda ehl-i İslâm olan her an uyumaz

Der Sümmânî Muhammed” dir sertâc-ı sultânımız
Bin bir adlı subhânım var öyle bir cân uyumaz

Aşık Sümmani

10 Kınamayın Bizi Hakkı Sevenler şiiri 564 kez okundu0

Kınamayın bizi hakkı sevenler,
Katre düşmeyince sel uyanır mı,
Küllü boş değildir aşka düşenler,
Rüzgar esmeyince dal ırganır mı?

Öyle bir Leyla’ya meftunam billah,
Okunur isminde harfi bismillah,
Alıştı çar yanım hasbeten lillah,
Mevlayı zikreden kul kınanır mı?

On sekiz bin alem perver digarı,
Mevlam her kuluna vermez bu kârı,
Günbegün artmakta bülbülün zarı,
Gülşensiz bahçede gül uyanır mı?

Sümmani yi aldı üçler yediler,
Edep erkân öğretüben dürdüler,
Mahşere dek çarkı çevir dediler,
Demedim ki buna kol dayanır mı?

Aşık Sümmani

11 Şu Karşı Ki Yüce Dağlar şiiri 449 kez okundu0

Şu karşı ki yüce dağlar,
Acep bizim dağlar mola,
Kara yaslı benim anam,
Karaları bağlar mola.

Kâbeden gelir hacılar,
Yürekten çıkmaz acılar,
Evdeki çifte bacılar,
Ciğerciğin dağlar mola.

Nedir cürmüm nedir hatam,
Nice gurbet elde yatam,
Ak sakallı benim atam,
Gözyaşını çağlar mola.

Yoluma rastlayan zatlar,
Her gören bizi öğütler,
Kavim kardeş koç yiğitler,
Yaralarım sağlar mola.

Sümmaniyim oldum talan,
Nice gurbet elde kalam,
Bir küçücük şevki balam,
Baba derde ağlar mola.

Aşık Sümmani

12 Lazım şiiri 509 kez okundu0

Elde ârif çoktur meth etme anı
Sen de o ahvâle boyanmak lâzım
Onlar ne vechile buldu cânânı
Cânânın cevrine dayanmak lâzım

Fikrinde dûr eyle bu ham hayâli
Nökerlik bâbında bulursun malı (nökerlik=hizmetçilik)
Âlemler ki olur ağyârdan hâli
Huzûr-ı bâride uyanmak lâzım

Elde iğvâ çoktur aldanma varlık (iğva=vesvese)
Varlık pazarında çekersin darlık
Serdar huzurunda olmaz serdarlık
Serdarın emrine inanmak lâzım

Sâkiden mey almış mestâne isen
Terk-i zimmet ile divâne isen
Gönül şem” asında pervâne isen
Dolanıp başına sen yanmak lâzım

Gulem Sümmânî” nin nedir efkârı (gulem= kul, aciz)
Acep hallede mi perverdigârı
Eğer bulam desen vasl-ı dîdârı
Ondan gayrısından usanmak lâzım

Aşık Sümmani