Âgâz-ı Gazeliyyât 106

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 537 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne Yûsufsın Züleyhâ-pîşe-i bî-tâkatün kimdür
Peyamber-zâde-i hûbîsin ammâ ümmetün kimdür
Hele ben zehr-i nûş-ı hasret oldum ihtiyârumla
Senün ey câm-ı Cem minnet-keş-i keyfiyyetün kimdür
Kimünle vahşet-âlûd-ı gazabsın mübtelâlardan
Nigâh-ı lutf ile gülçîn-i bâg-ı ragbetün kimdür
Ben idüm bir zamân şâm-ı gamunda şem‘veş-i sûzân
‘Aceb şimdi çerâg-efrûz-ı bezm-i ülfetün kimdür
Bu gün gâyet perîşân hâtır u âşüftesin Âgâh
Yine gâretger-i kâlâ-yı sabr u tâkatün kimdür

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir