Âgâz-ı Gazeliyyât 119

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 435 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bakma sükûn-ı zâhire zehhâr-ı kulzümüz
Görme hakîr-i katre-i Tûfân talâtumuz
Bilsek ne sûd ider ‘aceb âteş firûzumuz
Bu köhne micmer içre ne ‘ûduz ne hîzümüz
Revnak fezâ-yı ‘işretiyüz ehl-i meşrebün
Sahbâda neşve gonçede rengîn tebessümüz
Hâmuş bil dehânımuzı gûşımuz gibi
Gammâz sanma mahrem-i esrâr-ı merdimüz
Sad-şükr müttehem degülüz sa‘d ü nahs ile
Efvâhda ne mihr ü ne mâhuz ne encümüz
Her kârda müşâveremüz gönlümüzledür
Zâhirde Zeyd ü ‘Amr ile germ-i tekellümüz
Mânend-i âsyâbımun ister hasûdlar
Âgâh egerçi kadr ile ne cev ne kendimüz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir