Âgâz-ı Gazeliyyât 12

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 489 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dil-i pür-sûzdan oldukça âh-ı âteşîn peydâ
O deryâ-yı melâhatde olur çîn-i cebîn peydâ
Gülistân sünbülistân oldı dûd-ı âh-ı bülbülden
O gül-ruhsârda olmakla hatt-ı ‘anberîn peydâ
Benümdür hâtemi şimdi o la‘l-i rûh-efzânun
Rakîb itsün heman seng-i musallâdan nigîn peydâ
Görem dirsen o mâh-ı evc-i ikbâli sa‘âdetle
Gönül itmek gerek çeşm-i hümâdan dûrbîn peydâ
Halâs oldum cihânun imtiyâz-ı hûb u ziştinden
Sezâvâr-ı mahabbet eyledüm bir nâzenîn peydâ
Salâh-ı dîn ü dâniş Hazret-i Sâlih Muhammeddür
Ki imzâsıyla oldı efser-i şer‘-i mübîn peydâ
Mükennâ ismi Nev‘î-zâde ile ol ‘atâ kârun
Ki itdi ‘îd-ı vaslı Âmide huld-ı berîn peydâ
Olınca hulle- pûş-ı vasfı nazmum şâhidi Âgâh
Zebân-ı hâmeden oldı hezârân âferîn peydâ

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir