Âgâz-ı Gazeliyyât 129

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 883 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gerçi sevdâ-zedeyüz yâr pesendîdesiyüz
Hâl isek de ruh-ı dildâr pesendîdesiyüz
Hilkati sâf olanun lâzımıdur baht-ı siyâh
Mâh-tâbuz ki şeb-i târ pesendîdesiyüz
Mâh-ı Ken‘ân gibi ebnâ-yı zamândan sorma
Ol metâ‘ız ki harîdâr pesendîdesiyüz
Yine derd ehli bilür rütbe-i güftârımuzı
Merhemâsâ dil-i efkâr pesendîdesiyüz
Hulk-ı nîgûmuzı sahbâ dahı nîgûter ider
Mest iken merdüm-i hüşyâr pesendîdesiyüz
Dehrden şevke-tırâz olma degül meşrebimüz
Sabrda çarh-ı sitemkâr pesendîdesiyüz
Degülüz yanmaga pervâneveş Âgâh sezâ
‘Andelîbüz gül ü gülzâr pesendîdesiyüz

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir