Âgâz-ı Gazeliyyât 136

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 681 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Rütbe-i ehl-i dili çeşm-i neminden bilürüz
Sadef-i pür-güheri cûş-ı yeminden bilürüz
Şûriş-i Berhemen ü zemzeme-i nâkûsı
Cezbe-i kâmil-i hüsni saneminden bilürüz
Çeşm-i şûhun bize hışm ile nigâh eylemesün
Âhû-yı vahşî-i endâzı reminden bilürüz
Âteş-i şevkde mânend-i pesend itme figân
Sâlik-i ‘aşkı sadâ-yı kademinden bilürüz
Yâr agyâr ile Âgâh şarâb içdügini
Gazab-âlûde pey-â-pey kaseminden bilürüz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir