Âgâz-ı Gazeliyyât 17

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 456 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ey şeh-i hurşîd-mesned dâver-i ‘âlî-cenâb
Kemterîn mahv-ı cemâlün çeşm-i mâh u âftâb
Çeşm-i terde mihr-i ruhsârun olurdı cây-gîr
Mazhar-ı berk-i tecellî olsa fânûs-ı habâb
Magfiret-hˇ âhân-ı dergâh-ı Hudâya ey şefî‘
Olmaya na‘tun gibi hergiz du‘â-yı müstecâb
İdicek tahrîk-i emvâc-ı şefâ‘at bahr-ı lutf
Reşk iderler ümmetün ‘isyânına ehl-i savâb
Şükr-i li’llâh eyledi Âgâhı âhır cebhe-sây
Dergehün kim secde-i gerdûndan eyler ictinâb

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir