Âgâz-ı Gazeliyyât 221

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 409 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Var mı ol şûha bu gün şehrde benzer diyecek
Hüsnüni vasf idecek tâze gazeller diyecek
Hüsn-i ahlâkı hoş âyende vü etvârı zarîf
Cümle a‘zâsı letâfetde berâber diyecek
Oldı bir mertebe leb-teşnelerün kesreti kim
Leb-i la‘lîni hemân çeşme-i kevser diyecek
Mihnet-âbâd-ı cihân cây-ı ferahdur dime kim
Şebine şâm-ı ‘adem rûzına mahşer diyecek
Görmedüm ben ki o şûhun siteminden gayrı
Ehl-i dilden kim ola lutfına mazhar diyecek
Düşse mir’ât-ı dile ‘aks-i ruhı dildârun
Görinür şöyle ki bir rûh-ı musavver diyecek
Yâr-ı Âgâh-ı dil-efgârı su’âl eyler ise
Söylen ahvâl-i perîşânı mükedder diyecek

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir