Âgâz-ı Gazeliyyât 263

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 362 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sürûra haml ider âgâz feryâd-ı hazîn itsem
Neşât-ı câm-ı sahbâ kesb ider çîn-i cebîn itsem
Cünûn perverde-i sevdâ-yı zülf-i şûh-ı çeşmânam
Sezâdur halka-i zencîrden engüşterîn itsem
Yine baht-ı siyehden bûy-ı subh ‘âfiyet gelmez
Sirişkümle eger hem-reng-i berg-i yâsemîn itsem
Kemend-i zülfden murg-ı dil âzâd olsa da bârî
Bu gülşende birâz mânend-i şebnem hoş-nişîn itsem
Kalur ser-geşte vâdî-i ‘ademde girdbâd-âsâ
Eger dest-i ümîde ârzû-yı asetîn itsem
Bu vâdî-i nezâket-hîzde peyrevligin görsem
Nazîre söyleyen yârâna Âgâh âferîn itsem

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir