Âgâz-ı Gazeliyyât 280

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 364 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Deryûze ider subh-ı tebessüm dehenümden
Gül-gonçe-i hurşîd açılur yâsemenümden
Ol şem‘-i serâ-perde-i kudsem ki mükerrer
Efrûhtedür şu‘le-i Tûr encümenümden
Ol gülbün-i nevreste-i hüsnüm ki hayâdan
Pûşîde geçer dîde-i gülçîn çemenümden
Yâ zülf-i siyeh yâ müjedür yâ ham-ı ebrû
Bir mûy zuhûr itmedi bî-câ bedenümden
Ol hüsn-i garîbem ki mürûr itse de sad-sâl
Müşkil ki hayâlüm çıka yâd-ı vatanumdan
Çün dîde-i âyîne ser-â-pâ nigeh olsa
Seyr olmaya ‘âşık yine vech-i hasenümden
Kurs-ı meh ü hurşîdi siper itse de gerdûn
Cân kurtaramaz gamze-i nâvek figenümden
Dilber deheninden bu gazel güftedür Âgâh
Teng-i şeker olsa n’ola kâgıd suhanumdan

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir