Âgâz-ı Gazeliyyât 324

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 388 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kâ’ilüz cevr ü cefâya yâr yârümdür dise
Dâ’imâ ‘uşşâka nâz ü şîvekârumdur dise
Sâyeveş bilmem ne düşmüş dil o şûhun pâyına
Kâşki bir zerre hâk-i reh-güzârumdur dise
Şûr iderdi ‘âşıka âzâdelük zevkın harâm
Beste-i zencir-i zülf-i tâbdârumdur dise
Âteş-i gamda karâr itmek bana âsân idi
Lutf ile müştâk-ı bî-sabr u karârumdur dise
Gam degüldi teşne-lebünden dil-i pür-tâbdan
Rûzedâr-ı câm-ı la‘l-i âbdârumdur dise
Şâd-merg olmaz mısın Âgâh fart-ı şevkden
Nâz idüp şâyeste-i bûs u kenârumdur dise

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir