Âgâz-ı Gazeliyyât 340

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 459 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘Ayşdan bîgâne itdi cism-i bîmârun gamı
Yakdı dil ‘işret-kühen bu köhne dîvârun gamı
Çâk çâk eyler dil-i sayyâdı mânend-i kafes
Fikr-i âb u dâneden sayd-ı giriftârun gamı
Meşrebüm budur riyâsuz söylerem yegdür bana
Bî-vefâ dildâr vaslından vefâdârun gamı
Var kıyâs eyle girân-bârân-ı dehrün hâlini
Veznde kûhi begenmez pek sebük-bârun gamı
Bir dem eglenmez hayâlinden dahı hercâyidür
Bî-vefâdur kendi gibi ol sitemkârun gamı
Kankı bir gam def‘in itsün câm-ı sahbâ neylesün
Bir yana yârun gamı bir yana agyârun gamı
Dahli ko şimdi degül rûz-ı ezelden dâdedür
Herkese dünyâ gamı Âgâha eş‘ârun gamı

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir