Âhî Dîvânı 11

Ahi

? - ?
  • 514 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ol büt-i kâfir kim oldum zâr ü ser-gerdân aña
Nakş-i deyrem gûyiyâ kim olmışam hayrân aña

Dil sarâyın halvet-i hâs eyledüm ol mâh içün
Tâze tâze dâğum oldı şemse-i eyvân aña

Ol bu hüsn ile cihâna sığmaz iken bilmezem
Kim ne vech ile mekân oldı dil-i vîrân aña

‘Âşık-ı bî-dillere cevr ü cefâ kılmaklığı
Yâ o çarha ögredür yâ çarh-ı ser-gerdân aña

Nâme-i a‘mâlüm oldı rûz-ı mahşerde benüm
Şol mahabbet-nâme kim nâmuñ durur ‘unvân aña

Éy ecel öldürme lutf ét ÂHÎ-yi bî-çâreye
Ola kim bir çâre éde ol tabîb-i cân aña

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir