Âhî Dîvânı 12

Ahi

? - ?
  • 493 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sâkiyâ fasl-ı bahâr oldı getür câm-ı şarâb
Mutribâ sâza el ur sen de kanı çeng ü rebâb

Yine nergis gibi gülşende gözüñ fikri-y-ile
İçelüm bâde-i gül-reng olalum mest ü harâb

Bezm-i ğamda sanemâ câm-ı lebüñ hasretine
Cigerüm âteş-i hecrânuñ ile oldı kebâb

Görüben yüzüñi ussum da gédüben düşdük [de]
Acıyup merdüm-i çeşmüm saçar üstüme gül-âb

Haste-dil derdine em sordı lebinden néce kim
Ol tabîb-i dil ü cân vérmedi bir kerre cevâb

Ger gör e lü’lü’-i lâlâ sanemâ dişlerüñi
Hacletinden sadef içinde eriyüp ola âb

Âferîn tab‘-ı güher-bâruña ÂHÎ ki senüñ
Silk-i nazm içre dizer söz yérine dürr-i hôş-âb

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir