Âhî Dîvânı 13

Ahi

? - ?
  • 513 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘Uşşâkuñı öldürmek ise sende mürüvvet
Ahsent senüñ bâzûña kollaruña kuvvet

Rahm eyleyüben dâr-ı şifâsında habîbüm
Nâfi‘ déyüp içürdi bu sevdâyîye şerbet

Dâyim baña cevr ile cefâdur işüñ ammâ
Şimden-gérü ét mihr ü vefâ kâr be-nevbet

Hışm ile nazar eyleyüp âşüfteñe her dem
Öldürmege kasd étme behey gözleri âfet

Cânına cefâlar édeyüm dér imiş ol yâr
Andan ne gelürse görürüm cânuma minnet

Kaddüm bükülüp çenge döner sînem olur def‘
Ağyâr ile ol mâh kaçan kim éde sohbet

Ger hvâr u hakîr étse be ÂHÎ seni ol yâr
İncinme ki ‘uşşâka odur ‘izzet ü hürmet

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir