Âhî Dîvânı 135

Ahi

? - ?
  • 485 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Zâhidâ içsem ‘aceb mi câm bayram értesi
Érdi nevrûz ile gül eyyâmı bayram értesi

Rûzede halvâ-yı şîrîn ile olmayan şikâr
Bâde-i telh ile olur râm bayram értesi

Rûzede bir bûse lutf eyle dédüm güldi dédi
Birine biñ eyleyem ni‘âm bayram értesi

Sanuram bir deste güldür tâze şâh üzre turur
Sâkînüñ destinde şol bir câm bayram értesi

Rûzede éy mâh-ı nev vasluña irmezdi elüm
Hâzır ol kim éderem ikdâm bayram értesi

ÂHİ’yâ müşkil belâdur seg rakîbe âh kim
Ol gözi âhû olursa râm bayram értesi

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir