Âhî Dîvânı 2

Ahi

? - ?
  • 521 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

I.
Sevdüm yine bir ruhları gül ğonca-dehânı
Bülbüllerini iñledici şûh-ı cihânı
Yolına revân eyleyeyin cism ile cânı
Şol âfet-i devrân ki dénür adına Sânî
II.
Bir gözleri nergis yüzi gül saçları reyhân
Bir lâle-ruh u ğonca-dehen serv-i hırâmân
Étdi dil ü cân murğını bülbül gibi giryân
Şol âfet-i devrân ki dénür adına Sânî
III.
Dil düşdi yine bir sanemüñ ‘ışkına nâ-gâh
Bend oldı saçı dâmına dîvâne olup âh
Kıldum bu göñül tahtına ol hüsn iyesin şâh
Şol âfet-i devrân ki dénür adına Sânî
IV.
Duş olalıdan çeşmüme ol hûb-ı dilârâm
Bir lahza dahı eylemez ansuz bu dil ârâm
Rüsvâ-yı cihân eyleyüp étdi beni bed-nâm
Şol âfet-i devrân ki dénür adına Sânî
V.
Oldı göñül ÂHÎ yine bir dil-bere meftûn
Görse saçı zencîrini Leylî ola Mecnûn
Ahvâlümi derdâ ki benüm étdi diger-gûn
Şol âfet-i devrân ki dénür adına Sânî

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir