Âhî Dîvânı 28

Ahi

? - ?
  • 541 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sâkî lebüñ çü hem-dem-i câm-ı şarâb olur
‘Aks-i ruhuñla sâğar-ı mey âftâb olur

Bûy-i bahâr şöyle pür étdi cihânı kim
Yére énince katre-i şebnem gül-âb olur

İrmez revâk-ı tâkına hergiz kemend-i âh
Ol pâdişâh-ı hüsn ne ‘âlî-cenâb olur

Çün dûd-ı âhumuñ eseri yokdur éy humâ
Tûtî-i çarh her géce niçün ğurâb olur

Gülzâr-ı kûyuñ içre bu sihri éder ÂHÎ
Bülbül sakınsun uğramasun kim kebâb olur

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir