Âhî Dîvânı 55

Ahi

? - ?
  • 656 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ğoncayı dem-beste kılan la‘l-i nâbuñdur senüñ
Lâl éden bülbülleri hüsn-i hitâbuñdur senüñ

Cevr-i ‘ışkuñla derûnın tâlibüñ altun éden
Hâk-i iksîr-i der-i devlet-i me’âbuñdur senüñ

Dem-be-dem bağrum surâhî gibi pür-hûn eyleyen
Hasret-i câm-ı şarâb-ı la‘l-i nâbuñdur senüñ

Bir nefesde mürdeler ihyâ éden ‘Îsâ gibi
Nâz ü işveyle hitâb-ı müstetâbuñdur senüñ

Bezm-i ğamda şevk-i la‘lüñle ciger pür-hûn olup
Câm-ı ‘ışkuñla göñül mest ü harâbuñdur senüñ

Yéle véren ‘anber-i sâra gibi ‘ömrüm benüm
Ârzû-yı bûy-i lutf-ı müşg-bâruñdur senüñ

Yıllar ile egleyen ÂHÎ’yi şehr-i Brusa’da
Âsitân-ı dergeh-i ‘âlî-cenâbuñdur senüñ

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir