Âhî Dîvânı 56

Ahi

? - ?
  • 613 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Âfitâb-ı subh-ı devletdür cemâli Ahmed’üñ
Gülsitân-ı bâğ-ı Cennetdür visâli Ahmed’üñ

Cân ü dil rahşını târâc étmege éy dôstlar
Tutdı cismümde vatan haylî hayâli Ahmed’üñ

Bir nefes gétmez hayâli gözlerümden hâlüñüñ
Merdüm-i çeşmümdedür gûyâ ki hâli Ahmed’üñ

Bülbül-i gûyâ gibi bir dem ser-âğâz eylese
Nağme-i Dâvûd’a ta‘n eyler makâli Ahmed’üñ

Künc-i fürkatde yaturken hamdü li ’llâh ÂHİ’yâ
Oldı ben dil-hasteye mûnis hayâli Ahmed’üñ

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir