Âlem-i Vahdetde Ey Sâkî

Bâki

1526 - 1600
  • 681 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Âlem-i vahdetde ey sâkî bizi mest-i Elest
İtdi ikrâr-ı safâ mey-hânesinde şöyle mest

Nice Câm-ı Cem nice mir’ât-ı İskender dilâ
Dest-i mihnetden cefâ taşıyla bulmışdur şikest

Sûret-i esnâmdan döndi saña itdi sücûd
Râhib-i deyri cemâlüñ eyledi Yezdân-perest

Rüstem-i Zâlüñ tutışdum pençesin burdum idi
Kodı el arkası didi dest ber-bâlâ-yı dest

Bâkıyâ ser-nahl-bend-i gül-şen-i ebyâtsın
Eyledi nazm-ı bülendüñ hâsılı Selmânı pest

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir