Âsâyiş Olur Sanma Cihân-ı Fânî

Bâki

1526 - 1600
  • 705 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cây-ı âsâyiş olur sanma cihân-ı fânî
Eyleme kasd-ı ‘imâret bu harâb eyvânı

Menzil-i bâr-ı belâ kühne-serâdur dünyâ
Küne-i râhat yiri zann eyleme bu vîrânı

Felegüñ kasr-ı dil-âvîzine meftûn olma
Nice mîrâsa girüpdür bu sarây-ı fânî

Düşmen-i ehl-i keremdür felek-i sifle-nevâz
Görüñüz n’itdi o şeh-zâde-i ‘âlî-şânı

Âb u tâbın giderüp teff-i semûm-ı kahrı
Berg-i nîlûfere döndürdi gül-i handânı

Kanı ol küngüre-i tâc-ı sa’âdet güheri
Kanı ol bârgeh-i lutf u kerem sultânı

Kanı ol dürr-i dil-efrûz-ı sehâ deryâsı
Kanı ol gevher-i nâ-yâb-ı mürüvvet kânı

Mihr ü mâh-ı felek-i baht u sa’âdet Sultân
Şem’-i eyvân-ı serâ-perde-i ‘ismet Sultân

Baki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir