Âşıkam Diyende Gerek Işk Odından Derd Ola

Ahmedi

1334 - 1413
  • 529 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Âşıkam diyende gerek ışk odından derd ola
Kişi kim göñlinde derdi yohdur ol nâ-merd ola

Yardan dermân dilerseñ derdi iş it cânuña
Kim tabîb aña ider dermân ki anda derd ola

Nûra pervâne-sıfat dil-germ iden her gice
Subh irince şem bigi yanmaz-ısa serd ola

Işkda ehl-i fütüvvet ol-durur kim çün Halîl
Âteş-i Nemrûd aña gül-zâr u bag u verd ola

Işk derdi zerre zerre topragumda bulına
Cüzv cüzv üşbu vücûdum ger çüriyüp gerd ola

Ben anuñ vaslın dilerem ol benüm ayrulıgum
Işk olan yirde aceb midür ki aks ü tard ola

Yâr didüñ Ahmedî agyârdan bagla gözüñ
Gayre kılmayan nazar ışkuñ yolında ferd ola

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir