Günün Şiiri
Dil Kim Heves-i ‘Aşk İle Ol Dem Yola Düşdi Şiiri Arpaeminizade Sami Dil Kim Heves-i ‘Aşk İle Ol Dem Yola Düşdi şiiri

Dil kim heves-i ‘aşk ile ol dem yola düşdi
Güm-kerde-reh-i vâdî-i hicrân oladüşdi

Ceyş-i hatı geldükde idüp bende-nevâzî
Ol pâdşeh-i mülket-i ‘işve kula düşdi

Dün fikr-i ruhunla taraf-i gülşene vardum
Bir âh-i gelû-sûz ile güller soladüşdi

İzhâr iderüm sandum o gül-gonçeye râzum
Şeb-nemle iki nergis-i çeşmi doladüşdi

Âgûş-i nigehden bile eylerdi tehâşî
Gör bahtı rakîb ile o meh kol kola düşdi

Eşkümle nihâl-i kad-i yâre virerek su
Nâ-puhte iken mîve-i vuslat oladüşdi

Sâmî o mehi hâle-i âgûşa çekince
Gayretle sipihr-i hased-endûz öledüşdi

Arpaeminizade Sami