Bahâriyye Der-medh-i Sultân Murâd Hân

Bâki

1526 - 1600
  • 723 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Micmer-i zerrîn-i mihri çarh gerdân eyledi
Ûd u ‘anber kıymetin bûy-ı gül erzân eyledi

Bülbül-i şûrîde-dil kıldı niyâz-ı ‘âşıkân
Gonca-i gannâc nâz-ı nâzenînân eyledi

Çıkdı bir yirden sadâ vü sît-ı mürgân-ı çemen
Gûyiyâ etfâl-i mekteb hatm-i Kur’ân eyledi

Mehd-i gülzâr üzre geldi dâye-i ebr-i bahâr
Tıfl-ı gonca agzın açdı meyl-i pistân eyledi

Tagılup cünd-i şitâ feth oldı mülk-i bâg u râg
Leşker-i ebr-i bahârî tîr-bârân eyledi

Irkını kat’ eyledi cünd-i şitânuñ nev-bahâr
Berg-i sûsen hidmet-i şemşîr-i bürrân eyledi

Nevbet-i sûr u sürûr oldı tonandı her nihâl
Nahl-bend-i nev-bahâr eşkâl u elvân eyledi

Nev-’arûs-ı gül gibi pîrâhen-i âl üstine
Lâle dürr-i jaleden gûy-ı girîbân eyledi

Her yaña mektûb uçurdı bâd-ı nev-rûzî yine
Berg-i nesrîni kebûter gibi perrân eyledi

Jâle kıldı her kenârı sâhil-i bahr-i
Aden Lâle hâk-i gülşeni kân-ı Bedahşân eyledi

Zülf-i dil-ber bendine düşmiş gibi âşüfte-hâl
Sünbül-i miskîn ‘aceb kendin perîşân eyledi

Lâle çâk-i pîrehen gösterdi gül çînî kabâ
Bülbül-i şûrîde hây u hûy-ı mestân eyledi

Yakdılar nergisleri etrafa saçıldı şirâr
Bâd âteş-bâzlar gibi gül-efşân eyledi

Lâle hâven yakdı sûsen âsmânîler yine
Şâh-ı gül taht-ı zümürrüd üzre seyrân eyledi

Tutdı etrâfın benefşe mülk-i Mısra döndi bâg
Sandılar seyr eyleyenler Nîl tugyân eyledi

Devr-i gül sanmañ cihânı böyle tezyîn eyleyen
Yümn-i ikbâl-i Hudâvend-i cihânbân eyledi

Şâh-ı ‘âdil Hân Murâd ol kim nesîm-i ‘adl ile
Lutfı bâg-ı ‘âlemi reşk-i gülistân eyledi

Âlemi gül gibi handân itdi devr-i devleti
Ahd-i ‘adli i’tidâl-i mâh-ı nîsan eyledi

Zûr-ı dest-i devleti gürz-i girân-ı satveti
Düşmen üzre hamle-i Sâm u Nerîmân eyledi

Sillesiyle kendüye geldi şecâ’at lâ-cerem
Düşmen-i dîne hücûm-ı şîr-i garrân eyledi

Tâ’atinde baglayup mânend-i Keyhusrev kemer
Hâkim-i Îrân kabûl-i pend-i pîrân eyledi

Abd-i Memlûkî gibi hâk-i cenâbı hıdmetin
Seyyid-i sâhib-velâyet Hân-ı Gîlân eyledi

Turmadı çekdi Sıfâhân semtine bâd-ı sabâ
Hâk-i payın sürme-i eşraf u a’yân eyledi

Bâkîye ez’âfın ihsân eyledi eltâf-ı şâh
Ol kerem kim Şeh Selîm ü Hân Süleymân eyledi

Anlar itdi hâkden eflâke gerçi ser-fırâz
Menzilin şâh-ı cihân eyvân-ı Keyvân eyledi

Hıdmet-i hâk-i cenâbından gelen kadr ü şeref
Ser-firâz-ı ehl-i dil mümtâz-ı akrân eyledi

Husrevâ sen serveri ol şâh-ı şâhân eyleyen
Ben kuluñ erbâb-ı tab’a mîr-i mîrân eyledi

Şeb-çerâg-ı zulmet-i zulm eyledi şemşîrüñi
Çarh-ı gerdân tîguñ elmâsın dırahşân eyledi

Matla’-ı subh-ı zaferden şâhid-i nusret yüzin
Gün gibi âyîne-i tîguñ nümâyân eyledi

Cümle yek-dildür du’â-yı devletüñde kâ’inât
Halk ikbâl-i cenâb-ı pâk-i Yezdân eyledi

Secdegâh itsün cihâna hâk-i dergâhuñ o kim
Âsitânuñ kıble-i ikbâl-i şâhân eyledi

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir