Beni Sanman Ki Dilber ‘Işkı Böyle Mübtelâ Eyler

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 467 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Beni sanman ki dilber ‘ışkı böyle mübtelâ eyler
Beni böyle ezel bezmindeki kavl-i belâ eyler

Semâ’ idüp ‘aceb mi raksa girsem şevk-i şâdîden
O meh ‘uşşâka kasd-ı rahm idüp zikr-i vefâ eyler

Degül seng-i mezâr i’câz-ı la’lünle şehîd-i ‘ışk
Dirilüp yine ölmege elin açup du’â eyler

Salınur ‘Âşık ile ‘ıydda her ser ol bî-rahm
Benümle el yüzine el ucuyla merhabâ eyler

Bu hâlet ‘ışkdan yetmez mi ey sûfî-i zâhir-bîn
Seni cânân ile bî-gâne iken âşinâ eyler

Bilür ‘Âşık bilür cevr ü cefânun kıymet ü kadrin
Anunçün ol perî cevr ü cefâyı hep bana eyler

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir