Bezm-i Vahdet Kim Olur Tertîb-i Rûh-efzâsı Bir

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 535 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bezm-i vahdet kim olur tertîb-i rûh-efzâsı bir
Oldı câm ü sâkî vü mey-hâre vü sahbâsı bir

Sûret-i eşyâ me’âli müşterek elfâzdur
Nüsha-i kübrâ-yi insânun olur ma’nâsı bir

Lâ vü illâdan dü-reng olursa da berg-i zebân
Bâg-i tevhîdün yine bûy-i gül-i ra’nâsı bir

Turfe ma’cûndur terâkîb-i vücûd-i ‘unsurî
Hâven-i vârûn-i gerdûnda olur eczâsı bir

Yâre ‘arz eylerdi yara sîne-çâk-i şevk olup
‘Âşıkun âh olsa dilde zahm-i hûn-pâlâsı bir

Gâh fikr-i bûs-i la’lün geh hayâl-i kâkülün
Olmaz ‘uşşâk-i siyeh-baht-i gamun sevdâsı bir

Nâle-kârânı gül-i sad-berg-i ruhsârun hezâr
Gülşen-i ‘aşkun degüldür bülbül-i şeydâsı bir

Şibh-i sûrî ma’nevî hâsiyyete olmaz karîn
Ma’den-i sun’un degül billûr ile elmâsı bir

Olsa Sâmî kişver-i hüsni ider fitneyle pür
Vasf-i müjgân ile ceyş-i hatt-i nev-peydâsı bir

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir