Biz Esîr-i ‘İşretüz Sâkîlerün Meftûnıyuz

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 358 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Biz esîr-i ‘işretüz sâkîlerün meftûnıyuz
Beste-i zencîr-i mevc-i bâde-i gül-gûnıyuz

Pây-i humda câm-i mey işrâk-i feyz eyler bize
Bezm-i ‘aşkun neş’e-yâb-i ‘akl-i Eflâtûnıyuz

Ser-bürehne bir gedâ-yi bî-ser ü sâmân iken
‘Âlemün pâ-ber-nihâd-i tâc-i Efrîdûnıyuz

N’ola kec-tab’âna olsa nâmumuz hâr-i zebân
Şâh-beyt-i dikkatün bir mısra’-i mevzûnıyuz

Kim çeker rıtl-i girân-i minnet-i dûn-meşrebi
Görmesek bir katre câm-i lutfını memnûnıyuz

Bâr-i hicrân kaddümüz Sâmî ham itmişken yine
Ol der-i vâlâ-cenâbun halka-i bîrûnıyuz

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir