Çeşmimün agzında ıslanmazdı gerçi mercümek

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 388 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Çeşmimün agzında ıslanmazdı gerçi mercümek
Nâfe-veş şimdi hayâl-i hâlün oldı merdümek

Çarh agladur beni gark olur âhir yaşuma
Bu meseldür dostum suda yatar sulu sinek

Gamzesiyle zülfi ucından ne gamlar çekdigüm
Sorsa yâre ‘arz iderdüm igneden iplige dek

Cennet-i kûyunla dîdârun durur maksûdumuz
Virmek Allâhun hele bizden nigârâ istemek

Kalb-i düşmen bildirür ‘ışkında hâliş oldugum
Zer ‘ayârına beli seng-i siyâh olur mihek

Hâle sanma mâhda hüsn ile ilzâm eyleyüp
Gerdeni tavkı nigârun boynına asdı elek

Kaldı zulmetde saçun hattun kenâr itdi lîk
Çekdi İskender emek Hızra nasîb oldı yemek

Kâf-ı istignâyı ‘Âşık âşiyân idüp gönül
Peşşe dimez püşte-i eflâke sîmurga sinek

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir