Îd Yaklaşdı Döşensün Yine Kasr u Dîvân

Bâki

1526 - 1600
  • 504 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Îd yaklaşdı döşensün yine kasr u dîvân
Çıkup eyvân-ı sa’âdetde buyursun Sultân

Der-i dergâhına ‘azm eylesün eşrâf-ı diyâr
İşigi hâkine yüzler süre gelsün a’yân

Hala Sultân diyü şeh-zâdeler ikbâl itsün
Gelsün ol lutf u kerem kânına şâd u handân

Âh kim hvâb u hayâl oldı bu devletler hep
Turmadı ‘aksine devr eyledi çarh-ı gerdan

Gelüp ahbâb serîniñde seni görmeyicek
Kanı Sultân diyü eflâke irişsün efgân

Ne hatâ eyledüñ ey tîr-i kec-endâz-ı felek
Merdüm-i dîde-i devrâna tokındı peykân

Kimse ummazdı bu târîhe degin çak bu kadar
Bî-vefâlık yüzini göstere mir’ât-ı zamân

Meded Allâh meded ‘avn ü ‘inayet senden
Bu firak âteşine döymege tâkat senden

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir