Dem-i Sermâda Sâkî İdelüm Gel ‘Azm-i Mey-hâne

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 557 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dem-i sermâda sâkî idelüm gel ‘azm-i mey-hâne
Tutuşdur destüme al âteş-i seyyâleyi yana

Tayanmış çeşm-i mesti gûyiyâ bâlîn-i semmûra
Siyeh ebrûsı olmış muttasıl ber-geşte müjgâna

Dü hindû pehlevânıdur o miskîn ebruvân pür-çîn
Girüp meydân-i hüsne baş tokuşdı kuşti-gîrâne

Kaşumdur na’lçen resmi cebînüm nakş-i kefşündür
Bu vech ile olursam n’ola pâ-mâlün fakîrâne

İder hande kebâb oldukça bagrum sîh-i mihnetde
Dil-i nâzük döner mugber olup şibh-i nemekdâna

Makâm-i ‘aşk ider yek-reng-i vahdet zîr ü bâlâyı
Bu remzi şerh ider ‘âşık nazar kıl ceyb ü dâmâna

İdenler çeşm-i mazlûmun sirişk-âlûde müjgânın
İder âmâc-i nekbet sadr-i câhın tîr-i bârâna

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir