Dönerken Bu Tokuz Çarh-ı Müdevver

Ahmedi

1334 - 1413
  • 509 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

1
Dönerken bu tokuz çarh-ı müdevver
Şerefdeyken yidi necm-i münevver
Düzetmişken bulıt lal-ile dürden
Zümürrüd levhine yüz dürlü zîver
Saru kızıl çiçeklerdür meger kim
Yirüñ yüzini kılmışken musavver
Zafer buldı adûya şol melik kim
Kamu serverleredür mîr ü server
Melek-sîret felek-rifat melik kim
Giriser hükmine bu yidi kişver
Sikender-devlet ü Çimşîd-fıtnat
Ferîœûn-haşmet ü hûrşîd-talat

2
Ser ü hem server ü mîr-i muazzam
Sürûr-ı milk ü mansûr-ı mükerrem
Ne Pervîz ü ne Hürmüz kim katında
Kemîne-bendedür Pîrûz-la Cem
Ne Bîjen kim kılıcı korhusından
Yahılur şem gibi rûh-ı Rüstem
Felek dimiş ki ben bu şeh kulıyan
Melek dimiş ki bî-şek ben dahı hem
Nedür sorgıl fütüvvet fili her gün
Nedür görgil mürüvvet şuglı her gün
Kamu yiryüzi n’ola Mısr-ıla Rûm
Kılur kendüyi bu şeh hükmine mûm

3
Meh-i dey çün gidüben geldi behmen
Bu yiryüzinde bitdi ûd u behmen
Şeh-i Pîrûz yir yüzini dutdı
Nice kim nîm-rûzı dutdı behmen
Felek-kadr ü melek-rifat melik kim
Be gurdûn kodı buyrugına gerden
Yahılur korhudan şol resme kim ûd
Getürdükde kılıcın zikre düşmen
Heœengi sehmine bunuñ ne migfer
Kılıcı zahmına bunûn ne cevşen
Nedür bu şeh dutıcah tîr ü şimşîr
Katında mûş u gürbe bebr-ile şîr

4
Çü girdi hükmine gerdende gerdûn
Dahı gerdûna dön dimez meger dün
Ne hidmet kim kılına buña makbûl
Ne midhat kim dinile buña mevzûn
Yolı tozına bende anber ü misk
Kılupdur hulkı reşkinden ciger hûn
Aceb midür dutarsa şark u garbı
Bu yüce devlet ü bu taht-ı meymûn
Dilümde şükridür tesbîhe hem-dem
Demünde zikrüdür tevhide makrûn
Bu şeh vasfı-durur her dilde mezkûr
Bunun sayi-durur her yirde meşkûr

5
Senüñ hulkuñla magz-ı rûh müşgîn
Seni sevmez göñül bed-baht ü miskîn
Felekde yoh-durur bu izz ü rifat
Melekde yoh-durur bu kadr ü temkîn
Ne gussa aybı vardur dirse düşmen
Aceb midür cüal yir-ise sergîn
Göñüller sini diler mihr-ile kim
Senüñ göñlüñde yohdur kahr-ıla kîn
Senüñ hışmuñ kime yüz dutar-ısa
Girü afvuñ kılur kılursa teskîn
Melik kılur seni Hak halka key bil
Senüñdür milk sen tedbîrini kıl

6
Senüñle zinde-durur milk ü millet
Tapuña bende-durur dîn ü devlet
Ne kavlüñde senüñ var töhmet ü kizb
Ne filüñde senüñ var mekr ü illet
Göñüller meyl kıldugı kamu sen
Ki bulur mahv afvuñ-ıla zellet
Virürsin kesret-ile halka nimet
Ki yohdur himmetüñde hîç dellet
Kime kim bula izzet devletüñde
Dahı yol bulmaya hergis mezellet
Dahı bir şeh bulınmaz sencileyin
Dutucı adl-ile hoş-mezheb ü dîn

7
Bugün sen Husrev-i rû-yı zemînsin
Bu mülke nusret ü feth ü mübînsin
Nesîm-i rûh bigi hoş-nefessin
Refîk-i akl bigi dûr-bînsin
Kamu millet seni diler seni dir
Ki bi-şek sen rakîb-i milk ü dînsin
Hemîşe şerr define kılup say
Ne hayra kim var-ısa sen muinsin
Seni kılur taleb devlet şeb ü rûz
Ki bilür sini kim bahta karinsin
Kişi kim hamd-i seh vü şast kıla
Bu şiri kim didi-se bellü bile

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir