Ey Bâr-gâh-ı Dil-keş Ü Eyvân-ı Dil-güşâ

Bâki

1526 - 1600
  • 684 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ey bâr-gâh-ı dil-keş ü eyvân-ı dil-güşâ
Dâmet leke’s-sa’âdetü ve’l-’ızz u ve’l-’ulâ

Câm-ı sarâyuñ olmadan el-hak safâ budur
Âyîne-i Sikender ü Câm-ı cihân-nümâ

Ümmîd-i hâk-bûs-ı cenâbuñla âsmân
Yıllardurur ki kâmetini eyledi dü-tâ

Halk-ı cihâna melce’ olaldan penâhına
Hûrşîd-i çarh sâye gibi eyler ilticâ

Rif’atde âsmâna deger âsitânesi
Kıymetde nakd-i encüm irişmez aña bahâ

Her gûşesinde micmere-gerdân nesîm-i subh
Her suffesinde bâd-ı sehergâh ‘ıtr-sâ

Baki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir