Gerdûn-ı Dûna ‘Âkil İseñ

Bâki

1526 - 1600
  • 722 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gerdûn-ı dûna ‘âkil iseñ kılma i’timâd
Dönsün piyâle Devr-i Kamerden budur murâd

Sâkî şarâb rûşen imiş çün revân-ı Cem
Câm-ı sabûhı güldürelüm k’ola rûhı şâd

Sûfî safâ-yı câm ile dilden keder gider
Rindân-ı sîne-sâf ile gel eyleme ‘inâd

Lâyık budur ki biz kılavuz cürme i’tirâf
Vâbeste-i ‘inâyetidür mebde’ü me’âd

Fikr-i me’âl ü zikr-i me’âd eylemez gibi
Ol sûret-i salâha giren mebde’-i fesâd

Bâkî kifâyet eyler işâret efendüñe
Mahlas yerine yazdurasın ahlasu’l-’ibâd

Baki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir