Gönül ma’mûre-i genc-i hayâl-i hüsn-i cânân ol

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 423 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gönül ma’mûre-i genc-i hayâl-i hüsn-i cânân ol
Degül gam sûretâ derd ü gam-ı ‘ışk ile vîrân ol

Sürinsün der peyünce sâye-veş üftâde ‘âşıklar
Benüm serv-i revânum sûy-ı gülzâre hırâmân ol

Beni Ya’kûb-veş beytü’l hazende ko melûl u zâr
Yüri ey Yûsuf-ı gül-çehre var sen Mısra sultân ol

İrer her bed-güherden tîşe-i derd ü gam u endûh
Gerekse ma’rifetle sen gönül ma’den gerek kân ol

Dimişler kim ferâgat itdi ‘ışk u meşkden ‘Âşık
Gelüp gonce-dehenler nâz ile dimişler andan ol

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir