Gül Gibi Halkı Nesîm-i Hulkı Handân Eylesün

Bâki

1526 - 1600
  • 511 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gül gibi halkı nesîm-i hulkı handân eylesün
Nev-bahâr-ı ‘adli âfâkı gülistân eylesün

Âsmânuñ gûşe-i bâm-ı zümürrüdfâmına
Kadri tâvûsı çıkup gün gibi cevlân eylesün

Kârgâh-ı dîn ü devletde düşen düşvâr işin
Hak Te’âlâ hazreti lutfından âsân eylesün

Târ-ı zülf ü turra-i hûbân-ı müşgîn-mû gibi
Sâl-i ikbâlin Huda bî-hadd ü pâyân eylesün

Karşusında ayagın tursun mülûk el baglasun
Kendü çıksun bârgâh-ı ‘adle dîvân eylesün

Şevket-i İskender ü dârât-ı Dârâ bî-kusûr
Mesnedin şimden girü taht-ı Süleymân eylesün

Mülk-i Mısra nitekim bir bendesin sultân ider
Bir kulın salsun diyâr-ı Çîne hâkân eylesün

Sâye-i Yezdân penâh-ı dîn ü devlet Hân Murâd
Dâver-i devrân mu’izz-i saltanat Sultân Murâd

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir