Gül Meclisinde Lâle Yine Kıldı Aşikâr

Bâki

1526 - 1600
  • 699 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gül meclisinde lâle yine kıldı âşikâr
Âyîn-i bezm-i ‘işret-i Cemşîd-i kâmkâr

Gül-zâre gel ki cümle cihândan nümûnedür
Sahn-ı çemende hâsıl olur seyr-i her diyâr

Döndi diyâr-ı Rûma semenlerle sahn-ı bâg
Gûyâ sevâd-ı mülk-i Habeşdür benefşezâr

Sahrâyı kıldı lâle Bedahşâñ vilâyeti
Gülzârı itdi tâze çemen mülk-i sebzezâr

Dûlâb kurdı kavs-i kuzah bâg-ı ‘âleme
Mîz-âb gibi her yañadan akdı cûybâr

Çarh oklarını atdı yine gülşene sehâb
Altun göbeklü bir siper-i la’l tutdı hâr

Gösterdi âb ‘aks-i gül-i bâgı nitekim
Nusret yüzini âyîne-i tîg-i şehryâr

Ol kim gubâr-ı dergehine intisâb ile
Eflâke irdi küngüre-i tâc-ı iftihâr

Mülk-i sühanda nevbetümüz çaldı rûzgâr
Âfâkı tutdı velvele-i kûs-ı iştihar

Bâkî ne deñlü sözlerüñ âb-ı revân ise
Akar su gibi yirde gerek rûy-ı i’tizâr

Kandan gedâ-yı bî-ser ü pâlar senüñ gibi
Kandan edâ-yı medh-i şehenşâh-ı tâcdâr

Yüz sür Cenâb-ı Hakka niyâz u tazarru’ it
Olsun mezîd ‘ömr-i Hudâvend-i rûzgâr

Kadr ü şerefde her gicesi Leyletü’l-berât
Eyyâm-ı ‘ömr-i devleti nev-rûz u nev-bahâr

Pâ-mâl-i esb-i devleti küffâr-i hâksâr
Hâkân-ı Çîn mutî’ ola şâh-ı ‘Acem gibi

Kesr-i ‘adû vü feth-i memâlik ‘ale’d-devâm
Gürz-i girânı kelle-i düşmende zam gibi

Baki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir