Gün Yüzin Arz Eyledi Nev-rûzda Ol Meh-likâ

Bâki

1526 - 1600
  • 531 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gün yüzin ‘arz eyledi nev-rûzda ol meh-likâ
Mihr altun kaplu bir âyîne virdi rû-nümâ

Nev-bahârun nakşına bir savt-ı rengîn bagladı
Başladı sâz u nevâya bülbül-i destân-serâ

Göklere irdi yine gül-bâng-i mürg-i hoş-nevâ
Sahn-ı gülşen gördi bir a’lâ makâm-ı dil-güşâ

Micmer-i gülde nesîm-i subhgâhî ‘ûd-sûz
Safha-i gül-zârda bâd-ı bahârî ‘ıtr-sâ

Leblerin yâd eylese yâruñ lisân-ı hâl ile
Nakl ider şîrîn hikâyet gonca-i rengîn-edâ

Gûş tutsa şâh-ı gül çıksa libâs-ı âl ile
Kıssa-ı rengîne başlar lâle-i la’lîn-kabâ

Goncaveş câm-ı dil-i Bâkîyi pür-hûn itdiler
Dem-be-dem zârî kılur gül-zâr-ı bezmüñden cüdâ

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir