Hân Ahmed-i Yegâne Şehenşâh-i Bahr Ü Ber

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 418 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hân Ahmed-i yegâne şehenşâh-i bahr ü ber
İskender-i zamâne hıdîv-i cihân-penâh

Fermân idüp yapıldı bu gerdûne-i latîf
İtmâmını mübârek ide hazret-i İlâh

Gerdûne sanma taht-i Süleymân misâl olur
Bindükçe ferr ü şevket ile ana pâdşâh

Zerrîn kafesleri iki yanında gûyiyâ
Oldı hümâ-yi lâne-i ikbâle cilvegâh

Oldı güşâyiş-i der-i baht-i şehenşehe
İki güşâde penceresi şâhid ü güvâh

Gerdûn-i saltanatdur o gerdûne-i latîf
Gül-mîh-i zer-feşânı n’ola olsa mihr ü mâh

Perverdigâr devlet ü ‘ömrin füzûn idüp
Râhat ide içinde o sultân-i Cem-sipâh

Târîhine muvaffak olup Sâmiyâ didüm
Gerdûne-i musanna’-i nev-tarh-i pâdşâh

Sene 1122

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir