Hat-i Sebzîn Didi Ol Tûtî-i ‘İşve Su’âlümde

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 457 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hat-i sebzîn didi ol tûtî-i ‘işve su’âlümde
Zümürrüdden kenâr âyîne-i ruhsâr-i alumda

O şehlâ-çeşm-i mest oldukda şîrîn hâbdan bîdâr
Şeker-âlûde-bâdâm-i dü-magz oldı hayâlümde

Dü-rengîn-mısra’-i la’l-i lebinde sektedür gûyâ
Ne hoşdur lüknet ol meh-pâre-i nâzük-makâlümde

Tefe’’ül eyleyüp dil mushaf-i hatt-i ‘izârından
Sevâd-i âyet-i nûr oldı zâhir hasb-i hâlümde

Ne denlü dûr isem sûretde ma’nâda ba’îd olmam
Zamîrüm yine râci’dür o şûha infisâlümde

Berîdür mîve-i lutf ü keremden serv-i sebzâsâ
Olur nâ-puhte bâr-i merhamet nev-res nihâlümde

Ne bilsün lezzet-i eş’ârumı kışrî olan Sâmî
Nihândur lübb-i ma’nâ nükte-i şîrîn-me’âlümde

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir