Hazân Faslında Vasl-ı Yâr-ı Hem-dem

Ahmedi

1334 - 1413
  • 469 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hazân faslında vasl-ı yâr-ı hem-dem
Ele girürse zî devlet zihî dem

Yüzi lâle gözi ala var olsun
Gül ü nesrîn döküldi-y-ise ne gam

Hemîşe ol zülfi sünbül tâze olsun
Benefşe n’ola ger dökdi-y-se perçem

Reyâhîn çün hakîkat bildiler kim
Degüldür bu cihân bünyâœı muhkem

Kimi sarardı şol âşık bigi kim
Kıla işini yâruñ hicri der-hem

Kimisi şol kadar kan agladı kim
Libâsın kan yaşı-y-ıla eyledi nem

Ne kim düzer temâm olduhda bozar
Aceb hikmet-durur v’allahü a clem

Egerçi kim hazânuñ yili şimdi
Esüben saldı agaçlara mâtem

Gele girü bahar u bu agaçlar
Kılalar hulle tonlarını mulem

Nümûne gösdere yâruñ yüzinden
Gülüñ çün yañagına düşe şeb-nem

Nesîm-i subh ihyâ sanatında
Ola anuñ zülfi bigi Îsevî dem

Hazân yili helâk ider nebâtı
Sabâ sûrı dirildüp kıla hurrem

Anı görüp bilesin kim bu halkı
Nice dirildiser Hallâk-ı âlemi

âkıl olma gâfil kim cihândan
Vefâ bulmadı kimse bulmaya hem

Nesine gurre olursın bu dehrüñ
Ki nûşı nîş ü tiryâkî-durur sem

Kanı İskender ü Dârâ vü Kâvus
Yâ ›ahhâk ü Ferîdûn u ya-hûœ Cem

Kanı Keyhusrev ü Sâm u Nerîmân
Kanı Gürşasb yâ Sührâb u Rüstem

Adem mülkine gitdiler yek-â-yik
Ecel câmını içdiler dem-â-dem

Yahındur anda ol câm-ı fenâdan
Sunalar bize dahı bî-gümân hem

Ecel zehrine kim eyleye tiryâk
Adem zahmına kim baglaya merhem

Felek cânuña kasd ider her irte
Şafak kanuña el boyar her ahşam

Şafak rengin görüp meftûn oluban
Sanursın subh şefkatle urur dem

N’ola encâmumuz çün kim bu devrüñ
Bizim sem oldı câmından mukassem

Eger nefsüñi yiñerseñ i müslim
Bahâdurlıh ola saña müsellem

Bugün sâlih amel işle ki yarın
Bahâyimden dahı olmayasın kem

Düriş kendünüñi hwâr itmegil kim
Seni ol Hak idip-durur mükerrem

Cihân nem olsa bugün yaşuñ-ıla
Yarın ol yaş-ıla söyne cehennem

İşüñi râst olmahlıh dilerseñ
Kıl ol Hak tâatında bilüñi ham

Şerîat issine var çâker ol kim
Saña çâker ola bu çarh-ı azam

Anuñ ışkını kıl cânuña hem-râh
Anuñ mihrini it göñlüñe mahrem

Anuñ-çun işdedür bu çâr-unsur
Anuñ-çun devr ider bu heft-târem

Anuñ-çun buldı âb-ı rûy kevser
Anuñ-çun hoş-safâya irdi zemzem

Zamân-ıla mu’ahhar geldi lîkin
Kamudan oldı rütbede mukaddem

Aña ol dem virilmişdi nübüvvet
Ki toprag u su içinde-y-di Âdem

Orada ki itdi Rûhu’llah te’ahhur
Nidâ itdi aña Hak kim takaddem

Kelâmını işidüben melâ’ik
Didiler bülbül-i manî tekellem

Ol oldı evliyâ hayline reh-ber
Ol oldı enbiyâ cemine hâtem

Demine Ahmedînüñ oldı müştâk
Muhammed medhi-çün Îsî-i Meryem

Ne dil ki anuñ senâsından dem urmaz
Yig oldur ki ola sûsen bigi ebkem

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir