Hecrün Hayâl İdüp Dahı Va’d-i Visâlde

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 599 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hecrün hayâl idüp dahı va’d-i visâlde
Olduk zebûn keş-me-keş-i ihtimâlde

Âgûş-zîb-i vuslat olur mı muhâl iken
Güncâyişi o mûy-miyânun hayâlde

Öpmiş siyâh idince leb-i hâl-i gerdenün
Uymış rakîbe âh sitârem vebâlde

Bir bûsedür ümîdümüz ol tıfl-i nâzdan
Ma’dûm olur semer bilürüz nev-nihâlde

Gâhî kirişme itmese mâ-beyne gamzeler
Bî-tâb olurdı çeşmi cevâb ü su’âlde

Gûyâ o kırmızı fes ile turre-i cebîn
Bir top benefşedür seped-i verd-i alda

Tâvûs-i nâlekârı görüp terk-i zîver it
Hep nakş-i âhdur görinen perr ü bâlde

Teslîm olup ne hâl ise ey tab’-i mû-şikâf
Gavgâyı ko bu medrese-i kîl ü kâlde

Dil dâg dâg-i âh ü beden gark-i cûy-i eşk
Âb ü hevâ-yi gülşen-i ‘aşk i’tidâlde

Sâmî kalem netîce-i ‘arz-i merâm idüp
Vassâf olur bu nazm-i kesîrü’l-me’âlde

Ol âsaf-i yegâneyi kim bî-nazîrdür
Zât-i şerîfi rütbe-i fazl ü kemâlde

Mâ-fevk-i dîde-i ‘adem itmiş misâlini
Sûretger-i müfekkire levh-i hayâlde

Ke’ş-şems fi’n-nehâr cebîninde âşkâr
Nûr-i asâlet ol güher-i bî-misâlde

Reşk-âver-i tarâvet-i kerrûbiyân olur
Hulk-i hamîdi pertev-i hüsn-i cemâlde

Zânû-zen-i makâm-i ‘ubûdiyyeti alur
Gerdûnı zîr-i zeyline saffü’n-ni’âlde

Keyvânun olsa tâli’-i fîrûz ü es’adi
Olmasa i’vicâc-i zarûrî hilâlde

Biri gulâm-i halka-be-gûş idi birisi
Derbân idi o bâb-i felek-iştimâlde

Fülk-i vakârınun olamaz sandalı felek
Lenger bıraksa kulzüm-i câh ü celâlde

Ferheng-i ‘akl pîş-i nefâzında emrinün
Serhengveş temessül ider imtisâlde

Sadr-i kerem-şi’âr kapudan-i kâm-kâr
Deryâ-hurûşdur kefi cûd ü nevâlde

Kemter çekîde-i kaleminden cihân cihân
Zâhir sevâd-i a’zam-i ma’nâ makâlde

Pîr-i suhan-şikesteye ger olsa dest-gîr
Fehm-i dürüsti nâtıka-i bî-me’âlde

Feyz-i nefesle nâhun-i ser-gûşî hall ider
Merbût iken zebân girih-i gûş-i lâlde

Mevrûsdur sadâret ana gayra ‘âriyet
Yokdur şerîki da’vî-i câh ü celâlde

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir