Hengâm-i Dey İrişdi Yine Bâd-i Subh-dem

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 552 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hengâm-i dey irişdi yine bâd-i subh-dem
Oldı çemen-tırâz-i nev-âyîn-i köhne dem

Nakkâş-i tâze-tarh-i bahâr-i kühen yine
Levh-i zemîne eyledi nakş-i siyeh kalem

Gûyâ ki hall idüp zehebi lâceverdî cû
Evrâk-i bûstâna çeker cedvel-i ‘Acem

Eyler hisâb nakd-i zerin hâzin-i hazân
Zencîr-i hurde-mevce-i cûdan döküp rakam

Sultân-i sayf idince sefer celle ismuhu
İtdi bih ü enârı bihîn-top-i zer-’alem

Zâtında togrıluk görüp itdi mü’ebbeden
Sebze bahârı nâmiye tîmâr-i serve zam

Istanbulun hevâ-yi latîfi ‘ale’l-husûs
Oldı bu fasl içinde safâ-bahş-i bîş ü kem

Ahsente i’tidâl-i hevâ-yi Sıtanbula
K’olmış hacâlet ile nihân gülşen-i İrem

Oldı fusûl-i çârda yek-reng-i Çâr-bâg
Sayf ü şitâsıdur gül-i ra’nâ-yi ‘ayş ü dem

Pür-nahl-i sûr dâhil-i sûrında ravzalar
Sad devha hâricinde anun der-kenâr-i yem

Magz-i seri hemân seped-i gül-fürûş olur
Yâd eylese hevâsını bir şeyh-i pür-herem

Her tahte-i şükûfe künûz-i defînedür
K’olmış nühüfte anda nice dürc-i beste-fem

Vaktinde şakk-i arz idüp üstâd-i nâmiye
İzhâr ider cevâhir-i medfûnı dem-be-dem

Tarh idüp âbnûsî siyeh pîş-tahteler
Üstâd-i bâgbân-i çemen-perver-i hikem

Saklar piyâz-i lâleyi kat kat harîr ile
Cevfinde hem-çü la’l ü yevâkît idüp be-hem

Zerrîn kadehle jâle-i terden ‘arak görür
Her tahte oldı nergise şâhâne taht-i Cem

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir