Kasem Be-nâm-i Hudâ-yi Müfettihü’l-ebvâb

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 444 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kasem be-nâm-i Hudâ-yi müfettihü’l-ebvâb
Be-nûr-i nâsiye-pîrâ-yi mefharü’l-eshâb

Be-dest-i şîr-i Hudâ kâli’-i der-i Hayber
Be-hâk-i şâh-reh-i Bû Türâb-i ‘arş-cenâb

Be-fevc fevc-i cüyûş-i semâ-der-i da’avât
Be-mevc mevc-i hurûş-i icâbet-i vehhâb

Be-zırh-pûşî-i Zâl-i sipihr-i pür-ahter
Be-tîg-bâzî-i mâh-i nev ü be-tîr-i şihâb

Be-heft-çâder-i şeş-hâne-i çehâr-sütûn
Be-zer-nişân-’alem-i âftâb-i ‘âlem-tâb

Be-lem’a-pâşî-i nûr-i teveccühât-i kulûb
Be-rûşenâyî-i âsâr-i himmet-i aktâb

Be-âh-i nîm-şeb-i sâlikân-i râh-i Hudâ
Be-incizâb-i dil-i ‘âşıkân-i derd-me’âb

Be-zâhidân-i mürâyî-i jeng-beste-derûn
Be-’ârifân-i merâyâ-kulûb-i safvet-yâb

Be-sükkerîn-semerât-i du’â-yi ehl-i hulûs
K’ider dimâg-i sürûşânı lezzeti sîr-âb

Be-şevk-i tıfl-i dil-i sâdık-i seher-hîzân
Be-mevc-i şîr-i tebâşîr-i subh-i feyz-nisâb

Be-pûşiş-i hila’-i ten-bürehnegân-i niyâz
Be-perniyân-i sefîd-i müşa’şa’-i meh-tâb

Be-cüz’-i ferd-i kabûl-i tecezzî-i mevhûm
Be-hall-i ‘ukde-i cezr-i asamm-i fenn-i hisâb

Be-inhinâ-yi kad-i çeng ü râstîn negamât
Be-sîne-kûbî-i tanbûr ü nâlehâ-yi rebâb

Be-ihtilâf-i tıbâ’-i ‘adû-yi bed-menişân
Be-ittihâd-i tamâm-i meşârib-i ahbâb

Be-hûb ü zişt-i ‘ukûs-i mecâlî-i evhâm
Be-nakş-i bü’l-’aceb-i mâ-verâ-yi perde-i hâb

Be-feyz-i neşve ki dil mest-i ser-girânı idi
Meşâm-i câna dahı gelmemişdi bûy-i şarâb

Be-Şâh-nâme-i Firdevsî-i suhan-perdâz
Be-Heft-hân-i Tehemten-talî’a-i ahzâb

Be-hâme-i kasem-ârâ-yi müstakîmü’l-kavl
K’ider telâtum-i sıdkı binâ-yi hubsı harâb

Be-hakk-i şâh-i nübüvvet be-çâr-yâr-i güzîn
Budur hulâsa-i ahlâf-i sâdıkü’l-îcâb

Ne geldi ‘âleme böyle şehenşeh-i gâzî
Ne sadrı gibi vezîr-i dilîr-i nusret-yâb

Yegâne-sadr-i mu’azzam hıdîv-i deryâ-dil
Ki bahr-i himmetine nüh felek kemîne habâb

Nigâhbân-i gumûz-i ‘avâkıb-i her kâr
Ki elde hâmesidür dûr-bîn-i râh-i savâb

Dakîka-dân-i hıredmend-i mû-şikâf-i hüner
Karîn-i fehm-i mezâyâ-yi hikmet ü âdâb

Ma’ânî-i kelimâtı ‘arâ’is-i tahkîk
Zarâ’ir-i fıkarâtı kevâ’ib-i etrâb

Hizebr-pîşe-i heycâ’ dilîr-i ma’reke-gîr
Semiyy-i sıhr-i şehenşâh-i tâhirü’l-ensâb

Güzîde-i vüzerâ hazret-i ‘Alî paşa
Ki zâtıdur yem-i hestîde gevher-i nâ-yâb

Şücâ’-i pür-dil-i sâhib-himem ki yanında
Cebîn-be-hâk-i hevân oldı Rüstem ü Sührâb

Gehî hilâl ü gehî bedr idüp felek kameri
Netîce idemedi esb-i devletine rikâb

Makâm-i sadr-i hükûmetde kûh-i hilm ü vakâr
Dem-i muhârebede nerre-şîr-i berk-şitâb

‘Adû şikence-hor-i çengel-i hezîmet olup
O şâh-bâza şikâr oldılar misâl-i gurâb

‘İnâyet-i ezelî bahr ü berden itdi zuhûr
Hurûş-i seyl-i vegâ hasmı itdi hâne-harâb

Su’âle yer mi kor a’dâ-yi herze-güftâra
Ki tîg-i hâmesidür elde hem-zebân-i cevâb

Bütünce tu’me-i şemşîr-i intikâm oldı
Rü’ûs-i düşmen olup sîh-i nîzelerde kebâb

Ser-i ‘adûyı iderlerdi gûy-i bâzîçe
Guzâta hûn-i şahâdet virüp neşât-i şarâb

Zihî ‘atiyye-i gaybiyye-i ilâhiyye
Ki mü’minîne zuhûr itdi bî-şümâr ü hisâb

Ne lutfdur bu ki yek-çend rûz müddetde
İde bu fethi müyesser müfettihü’l-ebvâb

Budur bu ‘âdet-i dîrîne-i Hudâ-yi kadîm
Felek bir emr-i ‘asîri iderse ger ıs’âb

Cihânda bir girih-i nâ-güşûde zâhir ola
Ki halli ide benân-i ‘ukûli bî-fer ü tâb

Yâhud tezâhum ide mu’dilât-i devlet ü dîn
Ki Bû ‘Alîler ola çâk çâk-i istis’âb

O dem ‘inâyet idüp bir vücûd-i pâk-güher
Bulur nizâmını ‘âlem be-vefk-i fikr-i savâb

İder havâle o müşkil-güşâ-yi dânâya
Olur hep ‘ukde-i pîçîdeler güşâyiş-yâb

Henûz o vakt-i safâ-cûş-i emn ü râhatdur
Ki gerdiş itmede ‘adl üzre bu kühen dûlâb

Ne dem durur bu dem-i intizâm ü âsâyiş
Ki âhuvân ile şîr oldı ser-be-bâliş-i hâb

Ser-â-ser eyledi âfâka ‘adl ü dâd eser
Ki çînedân-i hamâm oldı pençe-i ‘ukâb

Vezîr-i bahr-dilâ âsaf-i güher-pâşâ
Eyâ eden kef-i cûdı cihâna bezl-i nisâb

Sen ol yegâne-i ‘asr ü ferîd-i devrânsın
Yapıldı re’y-i rezînünle bu cihân-i harâb

Yekûn-i cümle-i erkâm-i kâ’inât itmiş
İden vücûdunı ser-defter-i ulü’l-elbâb

Eyâ vezîr-i mükerrem hudâygân-i zamân
Kapundur ‘âlemiyâna penâhgâh ü me’âb

Mübârek ola dile mansıb-i ‘ubûdiyyet
Ki halka-i der-i cûdundur ana tavk-i rikâb

Bu devletün nice şükrin edâya kâdir olam
Ki âstânun ola bana gûşe-i mihrâb

Kifâyet eylemez evsâfun itmege tahrîr
Midâd olursa yem ü hokka çerh-i heft-kıbâb

Budur kasîde-tırâzâna resm-i dîrîne
Olur kalem dem-i tahrîr ser-be-pîş-i hicâb

Bilür kusûrını vasf-i bülend-i zâtunda
Suhan selîs ü müfîd ola lîk bî-itnâb

Hulûs-i tâm ile Sâmî du’âya eyle şürû’
Ki irdi feyz-i zamân-i icâbet-i vehhâb

Neberdgâh-i cihânda hemîşe nusret ile
Semend-i bahtun ide cilve-i iyâb ü zehâb

Bunun gibi nice feth ü zafer müyesser ide
‘Azîmetünle cenâb-i müfettihü’l-ebvâb

Hudâ cenâbunı ikbâl ile mu’ammer idüp
Hasûd-i devletünün hânmânın ide harâb

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir