Kethudâ Beg Hazreti Hem-nâm-i Fahrü’l-enbiyâ

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 522 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kethudâ beg hazreti hem-nâm-i fahrü’l-enbiyâ
Kim odur dâmâd-i sadr-i kâm-rân ü kâm-bîn

Ya’nî sadr-i a’zam İbrâhîm paşa kim felek
Dergeh-i ikbâlin itdi kıblegâh-i vâridîn

Cümletü’l-mülk-i umûrı hayr-hâh-i devleti
Oldı bu zât-i hıredmend ü reşîd-i hurde-bîn

Temşiyetde âsaf-i zî-şâna zâtı bî-nazîr
Devlet ü dîne vücûdı lutf-i Rabbü’l-’âlemîn

Kârı hayrât ü müberrât itmedür dâ’im anun
Bezl-i ihsânıyla ‘âlem olmada râhat-karîn

Şâhlar saldı dıraht-i sâyedâr-i himmeti
Oldılar halk-i cihân tahtında âsâyiş-güzîn

Eyleyüp inşâ Çınarcıkda bu vâlâ câmi’i
Ol mahalli eyleyüp reşk-âver-i huld-i berîn

Eyledi bünyâd o ‘âlî-kadr memdûhü’s-siyer
Bu ‘ibâdetgâh-i zîbâyı reh-i Hakda metîn

Hasbeten li’llâh idüp bu ma’bed-i pâki binâ
Feyz-yâb-i inşirâh oldı kulûb-i mü’minîn

Bu müferrih-cây-i pür-eşcârda cennet gibi
Oldı bu câmi’ ferah-bahş-i kulûb-i sâcidîn

Öyle rûhâniyyeti var kim olur envâra gark
Secdegâhında hulûs ile iden vaz’-i cebîn

Gûyiyâ mevzûn menârı oldı engüşt-i melek
Bu münevver beyt-i Hak yanında çün fass-i nigîn

Matla’-i hurşîd-i rahmetdür güşâde revzeni
Mehbit-i nûr-i sa’âdetdür o sakf-i nâzenîn

Hak te’âlâ eyleye bânî-i sâhib-hayrını
Tûl-i ‘ömr ile mu’ammer sadr-i devletde mekîn

Nice âsâra muvaffak eyleyüp bunun gibi
Devlet-i dâreyn ide ana ‘atâ hayy ü mu’în

Sâmiyâ târîh-i itmâmın didüm tekbîr ile
Câmi’-i nûrânî-i pâkîze-tarh-i dil-nişîn

Sene 1142

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir