Kıldukça Şâh-ı Âleme Hak Fazl U Rahmeti

Bâki

1526 - 1600
  • 435 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kıldukça şâh-ı ‘âleme Hak fazl u rahmeti
Virsün cihânda Hazret-i Paşaya devleti

Sâhib-kırân-ı ‘arsa-i iklîm-i saltanat
Ol dem ki kıldı mülk-i bekâya ‘azîmeti

Ol cism-i pâki cânı gibi eyledi nihân
Âsûde kıldı hâl-i sipâh u ra’iyyeti

Halk-ı cihâna kırk sekiz gün tuyurmayup
Bir hafta kıldı gayrılar ancak bu hâleti

Tedbîri gör ki irmedi kimse hayâline
Âsaf cihâna gelse göreydi vezâreti

Gayret kemerlerini kuşandı kılıç gibi
Aldı Hisârı virdi Hudâ feth ü nusreti

Râhat yüzini görmedi çalışdı cân ile
Çekdi efendi yolma bu deñlü zahmeti

Yâ Rab kemâl-i lutfuña kaldı senüñ hemân
Paşa kuluñ cihânda tamâm itdi hidmeti

Âsîb-i dehr ü âfet-i devr-i zamâneden
Hıfz u himâyet eyle o sâhib-sa’âdeti

Dâ’im çerâg-ı devlet ü bahtın münevver it
İki cihânda göñli murâdın müyesser it

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir