Kıt’alar

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 742 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

1
Çalındı zîr-i kelîm-i hafâda tabl-i umûr
Belürmedi negamât-i hafiyye-i rişvet

Karârgâhı makâm-i rehâvîdür şimdi
Fireng [ü] Çîn usûline bestedür devlet

2
Kâr-i a’lâmda Hatîboglı
Hem-çü Yahyâ-yi ibni Ektemdür

Fazlı var gerçi kim elif bâda
Lîk bu echel ü o a’lemdür

3
Kibriyâ-yi satvetün ey câhil-i nâ-dân-nevâz
Kendi zu’mınca berây-i maslahat der-kârdur

Lîk fikr itsen girân-cism ü girân-cân oldıgun
Fehm iderdün halka evzâ’un ne gûne bârdur

4
Hatmiyyet-i nübüvvet-i şâri’ beyân ider
‘Unvân-tırâz-i fazl idügin şîve-i selef

Gerdûn çeker usûle sakın darb-i dest ile
Bezm-i safâdayum diyü germe gögüs çü def

5
Bu kasr-i pür-safâ bir şûh-i müstesnâya benzer kim
Revân oldukça âbı selsebîl-i dil-nişîninden

Olup hoy-kerde tâb-i neş’e-i câm-i meserretden
Letâfet mevc mevc-i ‘işvedür çîn-i cebîninden

6
Meclisde mushaf-i ruh-i dildârı dün gice
Bûs itmege teveccüh iderken rakîb-i dûn

7
Yâ İlâhî bu tuhfe mecmû’a
Ser-be-ser toldugın nasîb eyle

Hatt-i dil-berle zülf-i yâr gibi
Dil-firîb oldugın nasîb eyle

8
Karha-i zulmi ne işler geçeyor
Cümleten halka ulaşdı renci

Gizlice tutdı taşakdan kâfir
Hem-çü dest-i maraz-i efrencî

9
Zihî belâ-yi beled makdemi o şahsun kim
Nuhûseti sebeb-i kesret-i vebâ oldı

Vücûd-i şâhid-i devlet ne pâk idi evvel
Dirîg şimdi firengîye mübtelâ oldı

10
Çeşm-i kebûdın itdi o âfet fiten-hurûş
‘Uşşâka âsmânî belâlar mübârekî

‘Âşıkların dem-â-dem alur dûd-i âhını
Ol şûha âsmânî belâlar mübârekî

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir