Mâh-ı Nev-hûrşîde Kem Benden Kerem Senden Diyüp

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 530 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Mâh-ı nev-hûrşîde kem benden kerem senden diyüp
Bildi çün eksüklügin kadri kemâl üstindedür

‘Âşık olsa n’ola bülbüller görüp Şîrîn gibi
Nakş-ı Hüsrevdür gül asılmış nihâl üstindedür

Kîn ile çîn-i cebînün görse dir erbâb-ı ‘ışk
Mevc-i şûr u fitnedür bahr-i cemâl üstindedür

Dil gam-ı zülfeynün ile daldan dala konar
Âşiyân-ı bülbül-i âvâre dal üstindedür

Gerdiş-i devrânda zâhir olan etvâr u suver
Benzer ol eşkâle fânûs-ı hayâl üstindedür

Fasl-ı nevrûz irdi açıldı gönüller gül gibi
Gonce-veş gönlüm benüm dem-beste hâl üstindedür

Gülsitân gül Câmi’îdür anda hoş-hân ‘andelîb
Fâhte Hâfız ki kürsî-i nihâl üstindedür

Ma’reke tutdı sabâ gülşende olup kâse-bâz
Kâsedür gûyâ çubukda gül ki dal üstindedür

Gül degül şebnemle pâyine nisâr içün bahâr
Gül tabakdur la’l-i şebnemden le’âl üstindedür

Kutb-ı devrân zıll-ı sübhân Şeh Süleymân-ı zemân
Sâye-i te’yîd-i Yezdân lâ-yezâl üstindedür

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir