Mersiye-i Sultân Süleymân Hân

Bâki

1526 - 1600
  • 621 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ey pây-bend-i dâmgeh-i kayd-ı nâm u neng
Tâ key hevâ-yı meşgale-i dehr-i bî-direng

Añ ol güni ki âhir olup nev-bahâr-ı ‘ömr
Berg-i hazâne dönse gerek rûy-ı lâle-reng

Âhir mekânuñ olsa gerek cür’a gibi hâk
Devrân elinden irse gerek câm-ı ‘ayşa seng

İnsân odur ki âyîneveş kalbi sâf ola
Sîneñde n’eyler âdem iseñ kîne-i peleng

İbret gözinde niceye dek gaflet uyhusı
Yitmez mi saña vâkı’a-i Şâh-ı şîr-ceng

Ol şeh-süvâr-ı mülk-i sa’âdet ki rahşına
Cevlân deminde ‘arsa-i âlem gelürdi teng

Baş egdi âb-ı tîgina küffâr-ı Üngürûs
Şemşîri gevherini pesend eyledi Freng

Yüz yire kodı lutf ile gül-berg-i ter gibi
Sandûka saldı hâzin-i devrân güher gibi

Baki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir