Muhavvil Kamu Ahvâle Kazâdur

Ahmedi

1334 - 1413
  • 445 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Muhavvil kamu ahvâle kazâdur
Pes aña çâre teslîm ü rızâdur

Kaza olur kamu halka iñan-keş
Anuñ-çun fikri kamunuñ hatâdur

Kazânuñ iktizâsıdur kamu iş
Rızâ ol iktizâya pes sezâdur

Hezârân nakş gösterür felek kim
Tasavvur âyînesinden cüœâdur

Rızâ vâcib kazâya çün görürsin
Kazâ bu çarh iden iktizâdur

Hakuñ takdîrine tedbîr n’itsün
Çün anuñ işi bî-çün ü çerâdur

Eyü yavuz çün andandur ne kim var
Pes ara yirde bu ne mâcerâdur

Çü hall ü akdden nesne yog elde
Tarıkmak pes bu işde ne revâdur

Cefâsı çok hevâ vü âb u hâküñ
Sipihr ü mihr ü encüm bî-vefâdur

Dün ü gün ömri tohmın ögüdürler
Bu gerdûnî ki gerdân âsiyâdur

Cihân ikbâline ne aldanursın
Ki anuñ ikbâli kalb-i lâ-bekâdur

Ne cân-dârû bulam dirsin cihândan
Şifâ çün anda hem şekl-i şakâdur

Görüp kalbin külâhuñ lâle bigi
Yire ur lal-ise kim ol anâdur

Serâyıñuñ finâsı olsa gül-istân
Ne assı çün ki hem-şekl-i fenâdur

Asâ bigi itme tekye mâla anı
Elüñden yire ur kim ejdehâdur

Felekde olma âşinâ kim anda hûrşîd
Sabâh u şâm kana âşinâdur

Semâ vü arza ibretle bakup bil
Anı kim Hâlik-ı arz u semâdur

İbâdet itmek aña eyle âdet
Ki tâat itmek ayruga hebâdur

Riyâ vü zerki ko tâat iderseñ
Ki zerrâk ehli neft ü bûriyâdur

Amel itseñ taleb kılma sevâbı
Evâb-ıçun amel bî-şek riyâdur

Çü hazz-ı nefs-içün idildi tâat
Aña merdûd olmaklık cezâdur

Bu nefs emmâre cânuñ düşmenidür
Anuñ defini itgil kim gazâdur

Gider ol kâfiri yâ mü’min eyle
Ki ideler aduñı Gâzî Bahâdur

Hicâb oldur aradan götürilse
İrişdüñ aña kim nûr-ı bekâdur

Cihândan kim cihândur gider elden
Vefâ itme taleb kim pür-cefâdur

Bu dûd-endûd kül-handa taleb kıl
Anı kim gül-şen-i nûr u ziyâdur

İresin câviœân reyhân u revha
Bulursañ anı ki ol cennet-serâdur

Dilerseñ ol makâma irişesin
Aña uy ki ol kamuya reh-nümâdur

Şefî-i halk Ebû’l-Kâsım Muhammed
Resûlu’llah ki imâm-ı enbiyâdur

Aña teşrîf-geh Nûn ve’l-Kalemdür
Gehî Tâ-hâ vü Yâ-sîn ve’d-duhadur

Felek hidmetdedür dergâhına anuñ
Anuñ-çun kavs bigi ol dü-tâdur

Tevâzula yolına baş kodı gün
Ki tozı ayagınuñ kîmiyâdur

Gerek aña idile iktidâ kim
Cemî-i âleme ol muktedâdur

Ezelde ber-güzîde itdi anı Hak
Fe-lâ-büd lâ-yezâl ol Mustafâdur

Kerâmetde enbiyânun tâcıdur ol
Saâdetde sirâc-ı evliyâdur

Ne Mûsî isdeyüp buldı ne Îsî
Anuñ kurbını kim sümme denâdur

İremez kimse Hak kırbına ansuz
Ki hâs-ı bâri-gâh-ı Kibriyâdur

Anuñ yüzi vü kaddi aksidür râst
Ki mâh-ı bed-rû hatt-ı istevâdur

Aña vahy oldı Kur’ân-ı mübârek
Ki zikr ü rahmet ü nûr u hüdâdur

Rikâbına enbiyânuñ itisâmı
Cenâb-ı evliyâya müttekâdur

Vücûdı sûretâ soñ geldi ammâ
Kamuya manîsi-le ol mübtelâdur

Ki nokta dâyirey-çün oldı gerçi
Ki nokta dâyireye ibtidadur

Çün evvel fikr ü âhırda ameldür
Pes ol hem mübtedâ hem müntehâdur

Günâhumuza ki oldı harf-i illet
Şefâat eylese ayn-i şifâdur

«enânuñ gül-sitânında Ahmedî’yi
Bilürsin kim ne mürg-i hoş-nüvâdur

Aña senden şefâatdür vazîfe
Saña andan vazîfe çok senâdur

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir